شناخت رفتار نابهنجار

ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟

معیارهای شایع و رایج تشخیص اختلالات و نابهنجاری های روانی 1- ندرت وقوع آن است که درصد کمی از افراد اجتماع را در بر میگیرد. 2- ناسازگاری دارند و باعث…

مشاهده ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟
فوبیا

آشنایی با اختلال اضطرابی فوبیا phobia

حمیدرضا خوشنویس روان شناس – روان درمانگر تلفن:02122697510 اختلال اضطرابی فوبی ساده: ترس شدید و غیرمنطقی از یک محرک عینی خاص! مثل ترس شدید و غیرمنطقی از یک محرک عینی…

مشاهده آشنایی با اختلال اضطرابی فوبیا phobia

آشنایی با اختلال اضطراب جدایی و درمان موثر آن

یکی از مجموعه اختلالات اضطرابی اختلال اضطراب جدایی است حمیدرضا خوشنویس روان شناس و روان درمانگر 22697510 : تلفن اختلال اضطراب جدایی: Separation anxiety disorder(SAD) روان شناسان اختلال اضطراب جدایی…

مشاهده آشنایی با اختلال اضطراب جدایی و درمان موثر آن