آشنایی با اختلال اضطراب جدایی و درمان موثر آن

یکی از مجموعه اختلالات اضطرابی اختلال اضطراب جدایی است
حمیدرضا خوشنویس روان شناس و روان درمانگر
22697510 : تلفن
اختلال اضطراب جدایی: Separation anxiety disorder(SAD)
روان شناسان اختلال اضطراب جدایی نوعی اختلال روانی می دانند که در آن، فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی که به آنها وابستگی عاطفی زیادی دارد به شدت مضطرب می شوند
اضطراب جدایی میتواند در عملکردهایی مثل تحصیلی و اجتماعی و شغلی نابسامنی ایجاد کند که معمولا در 12 تا 18 ماهگی رخ میدهد بعدها با احتمال بیشتری به ADHD، اختلال دوقطبی، اختلال وحشت زدگی مبتلا می شوند
اختلال اضطراب جدایی با اضطراب جدایی اشتباه گرفته نشود اضطراب جدایی یک مرحله رشدی طبیعی است که در نوزاد سالم با دلبستگی ایمن روی می دهد
معیار تشخیص اضطراب جدایی: حداقل سه مورد از هشت مورد زیر مشخص می شود
1- وقتی فرد از خانه یا افراد مهمی که به آنها دلبستگی دارد جدا می شود یا احساس می کند که به زودی جدا خواهد شد، به طور مکرر دچار استرس شدید می شود.
2- به طور دایم و به شدت نگران این است که مبادا یکی از افراد مهمی را که به آنها دلبستگی دارد را از دست بدهد
3- به طور مستمر و به شدت نگران اتفاقاتی است که میتوانند به جدا شدن او از یکی از افراد مهمی که به آنها دلبسته است منجر شود
4- هرگز یا اصلا دوست نداره از خانه بیرون برود مدرسه و محل کار یا هر جای دیگه زیرا از جدا شدن می ترسد.
5- به طور مستمر میل ندارد در خانه یا جاهای دیگر تنها و بدون افراد مهمی که به او دلبسته است بماند.
6- به طور مستمر تمایل ندارد و یا میترسد در جایی بجز خانه خودش بخوابد یا بدون حضور یکی از افراد مهم که به او دلبستگی دارد بخوابد.
7- به طور مکرر کابوس می بیند که موضوع آن جدایی است.
8- هنگام جدا شدن یا دور شدن از افراد مهم زندگیش دچار سردرد، معده درد، تهوع و استفراغ می شود.
نشانه های افتراقی اختلال اضطراب جدایی
نگرانی
ترس
اضطراب
بی قراری
کابوس
استرس حاد
نشانه های جسمانی
اجتناب
غمگین
درمان:
یگانه راه درمان اختلالات اضطرابی مواجهه سازی است
با دادن امنیت بطور مستمر به فرد و همراهی با فرد آرام آرام مواجهه سازی را آغاز کنید و حتما در این زمینه با همکاری یک روان شناس این آگاهی را کسب کنید و اجرا کنید و تلاش برای تغییر ذهنیت فرد
حساسیت زدایی منظم هم یکی دیگر از راهکارهای درمان است
یادگیری مشاهده ای هم یکی دیگر از راهکارهای درمان است
شرطی سازی عمل یعنی تقویت پاداش و تقویت مثبت و غرقه سازی یکی دیگر از راهکارهای درمان است