آرزو سازگار روان شناس،روان درمانگر

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران