منشاء ورود اختلالات روانی چیست؟

منشا ورود اختلالات روانی چیست؟
1- ترس: مهمترین علائمی که در روان شناسی بحث می شود ترس است.
مثل ترس از مار……
احساس خطر میکنم.
واکنش نسبت به تهدید میکنم
تشخیص افتراقی ترس مهم است یافتن ریشه ترس در همه اختلالات.
2- تعارض: یکی دیگر از منشا ورود اختلالات روانی تعارض است و سیر اختلالات روانی از همینجا شروع می شود
دو گرایش متضاد یا دو رفتار متضاد اندیشه ها و رفتارهای متفاوت ناسازگاری، سوتفاهم
که کدام راه را بروم یا نروم میشه تعارض
تعارض بین فردی، درون فردی، بین گروهی، درون گروهی
3- استرس: پاسخ به یک موقعیت فشار آور حاضر و غایب
محرک بیرونی و پاسخ سازی و ادراک فرد از موقعیت.
واکنش هشدار، مقاومت، فرسودگی.
انواع اختلالات جسمانی و روانی
اختلال در تحصیل، شغل، امور خانوادگی و اجتماعی
رهایی کامل از استرس مرگ است.
4- نگرانی: پاسخ به یک محرک مشخص غایب ذهنی است
بیان می شود
افسردگی، اضطراب و وسواس
5- اضطراب: برای فرد مضطرب منبعش مشخص نیست
نگرانی مداوم نسبت به خطرها( درونی یا بیرونی)
نویسنده حمیدرضاخوشنویس روان شناس-روان درمانگر