فوبیا

آشنایی با اختلال اضطرابی فوبیا phobia

حمیدرضا خوشنویس
روان شناس – روان درمانگر
تلفن:02122697510
اختلال اضطرابی فوبی ساده:
ترس شدید و غیرمنطقی از یک محرک عینی خاص!
مثل ترس شدید و غیرمنطقی از یک محرک عینی خاص
مثل ترس شدید و غیرمنطقی از گربه از سگ از سوسک از ارتفاع از هواپیما از تاریکی.
توجه:
در اضطراب کودکان: اگر والد مضطرب هست والد درمان شود.
اگر رابطه پدر و مادر پر تنش است آن درمان شود.
اگر این دو رفع شد رابطه والد با فرزند باید درمان شود.
که باندینگ عاطفی شکل نگرفته شکل بگیرد مثل بازی.
توجه:
وابستگی اضطراب جدایی می آورد.
توجه:
فوبی عامل راه انداز چیست؟ یک محرک
پس عامل راه انداز: مواجه با محرک خاص. ترس از ارتفاع. ترس از هواپیما و وقتی فرد مواجهه می شود هیجان ادراک شده می شود ترس. خشم تحریک می شود.
ترس ادراک می شود.
تغییرات بدنی سمپاتیک:
تپش قلب. عرق کردن. گر گرفتن. پردازش شناختی. پیش گویی منفی. فاجعه سازی. نکند که استباط دلبخواهی.
رفتار ایمنی بخش. اجتناب است یا اجتناب آشکار یا اجتناب پنهان.
یا آنجایی که گربه ایستاده نمی رود یا می رود ولی چشمش را می بندد.
یا توی آب نمی رود یا اگر کنار ساحل است به آب نگاه نمی کند این می شود رفتار ایمنی بخش
انواع فوبیا