شناخت رفتار نابهنجار

ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟

معیارهای شایع و رایج تشخیص اختلالات و نابهنجاری های روانی
1- ندرت وقوع آن است که درصد کمی از افراد اجتماع را در بر میگیرد.
2- ناسازگاری دارند و باعث تهدید و تشویق رفتارهایی می کنند که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیرقابل قبول است.
3- رنج بردن: احساس درد و رنج شخصی می کند.
4-پیش بینی ناپذیری: پاسخ های غیرمنتظره به عوامل تنشی محیطی دارند.
5– ناتوانی یا کژکاری، ناسازگاری یا نابسامانی: ایجاد مشکلات در زندگی روزمره نظیر شغل، تحصیلات، روابط، زندگی شخصی و …می کند.
6-ناراحتی اجتماعی: باعث آزردگی و رنج دیگران میشود مثل خودکشی و خودزنی.
7- خطرناک بودن: خطرناک بودن رفتار برای خود فرد یا دیگران.
ویژگی های رفتار بهنجار (فرد دارای بهداشت روانی خوب)
1- درک درست از واقعیت
2- خودمختاری و خودکنترلی
3-خویشتن پذیری و اعتماد به نفس
4- برقراری رابطه صمیمی با دیگران
5-سازندگی، باروری و مولد بودن
6-نگرش مثبت و با برنامه به زندگی
7- خودآگاهی یا خودشناسی
حمیدرضا خوشنویس روان شناس و روان درمانگر