۱۰روش درمان اضطراب

روش های درمان اضطراب

در مسیر بهبودی و درمان اضطراب شدید، روش‌های درمان اضطراب را می‌توان مورد استفاده قرار داد. برخی روش‌های درمان اضطراب برای بعضی از اضطراب‌ها مناسبتر می‌باشد. در این مقاله ۱۰ روش درمان اضطراب که اولاً عام‌تر بوده و برای همه انواع اضطراب کارآمد است و در ثانی سهل‌الوصول‌تر بوده و فرد بدون آموزش تخصصی نیز به‌راحتی می‌تواند آن را به‌کار گیرد، ذکر می‌شود.