رابطه موفقیت شغلی و تحصیلی با بهره هوشی

موفقیت تحصیلی/ شغلی و بهره هوشی:

برخی کلیشه‌ها در مورد موفقیت شغلی و هوش افراد از گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال، مهندسان افرادی با هوش محاسباتی بالا هستند یا پزشکان قدرت حافظه خوبی دارند و … . جالب اینجاست که تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که این باورهای کلیشه‌ای در مورد مشاغل از حد متوسط تا حتی بسیار دقیق درست هستند! یک سیر منظمی از تحقیقات نشان‌می‌دهد سلسله‌مراتبی پایدار در سطح حداقل و متوسط برای بهره هوشی جهت انجام مشاغل‌گوناگون وجوددارد. اما باید توجه داشت که بعضی مشاغل، برای استخدام، فقط افرادی با مدرک خاصی را استخدام می‌کنند.

مثلاً برای شغل طبابت یا پزشکی که افراد باید مدرک پزشکی داشته باشند. در حالی که برخی دیگر از مشاغل انعطاف پذیرتر با این موضوع برخورد می‌کنند. البته برخی رشته‌ها هم هستند که لزوما با مدرک خود در رشته تحصیلی خود مشغول به کار نمی‌شوند. مانند فیزک‌دانان که بازه‌وسیعی از مشاغل استاد دانشگاه و دبیر، مهندس، هواشناس، متخصصان رادیولوژی و حتی برنامه‌نویس را ممکن‌است شامل‌شود.

در جداول زیر تحقیقی در مورد مشاغل گوناگون و بازه ضریب هوشی موردنیاز برای انجام آن مشاغل برای دوجنس مردان و زنان موردارزیابی قرار گرفته است. پزشکان، اساتید دانشگاهی، مهندسان و قضات بالاترین بهره هوشی را نشان می‌دهند.