شناخت رفتار نابهنجار

ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟

معیارهای شایع و رایج تشخیص اختلالات و نابهنجاری های روانی 1- ندرت وقوع آن است که درصد کمی از افراد اجتماع را در بر میگیرد. 2- ناسازگاری دارند و باعث…

مشاهده ویژگی های رفتار نابهنجار چیست؟