شادکامی

کتاب شادکامی مولفین حمیدرضاخوشنویس-دکتر آرزو سازگار

نام ویاد خدای مهربان آرامبخش قلبهاست
آرامبخش قلبهایی که به دنبال زیبایی و مهربانی اند.
قلبهایی که سرشار از عشق و آگاهی اند.
قلبهایی که فقط زنده نیستند بلکه زندگی می کنند.
به سرودهدکتر ژاله اصفهانی :
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود،
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
به فرموده حضرت علی (ع): من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا!

مشاهده کتاب شادکامی مولفین حمیدرضاخوشنویس-دکتر آرزو سازگار